Adatkezelési tájékoztató

Első változat, hatályos: 2018. július 1. napjától

I. Bevezetés

A Neuro 2002 Bt. (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint a www.guseo.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) üzemelő webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működtetője tiszteletben tartja és biztonságban őrzi az Ön személyes adatait, melynek alapja a jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”). Megrendelése során, továbbá esetleges regisztrációja esetén el kell fogadnia a jelen Tájékoztatónkat, az Önt megillető jogokat, illetve azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amit bármikor visszavonhat.

Jelen Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön a Honlapon keresztül igénybe veszi a szolgáltatásainkat, azaz vásárol a Webáruházban, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi vesszük fel a kapcsolatot Önnel a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A Honlap látogatása és a Webáruházban való vásárlás nem regisztrációhoz kötött, ugyanakkor lehetőség van regisztrációra is annak érdekében, hogy visszatérő vásárlóink számára kényelmesebbé tegyük a Webáruházunkban történő vásárlást.

A Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő Honlappal és az azon található Webáruházzal kapcsolatos tevékenysége során kifejtett adatkezelésének szabályait rögzítse és azokról a felhasználóknak megfelelő tájékoztatást nyújtson. Ennek érdekében a Tájékoztató folyamatosan elérhető a főoldalról és elolvasása során megtudhatja, hogy Önről milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, valamint hogy hogyan tudja érvényesíteni adatvédelmi jogait.

Adatkezelő tevékenysége során garantálja az információs és önrendelkezési jogról információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben (továbbiakban „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 216/679 általános adatvédelmi rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) meghatározott jogok érvényesülését és gondoskodik a személyes adatok kezelésére előírt követelmények teljesüléséről.

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról Önt a Honlapon keresztül tájékoztatja. A Honlap betöltését követően a módosítás tényéről egy felugró ablakban kapnak tájékoztatást a látogatók, amelyben elhelyezett linkre kattintva hozzájutnak a Tájékoztatóhoz. A felugró ablakban megjelenő információ elfogadásával tud nyilatkozni a látogató a Tájékoztató elfogadásáról. A módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról.

Az Adatkezelő adatai

Név: Neuro’2002 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 11-13.
Cégjegyzékszám: 07-06-007047
Adószám: 22081771-1-07
Nyilvántartásba vevő hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 11-13.
Elektronikus levelezési cím: dr@guseo.hu
Telefonszám: +36 22 313 136 (10-16 óráig)

Az Adatkezelő kapcsolattartójának adatai

Név: Dr. Guseo András
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Cserkész u. 11-13.
Elektronikus levelezési cím: dr@guseo.hu
Telefonszám: +36 22 313 136 (10-16 óráig)

Tárhelyet biztosító szolgáltató

Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
E-mail: info@sybell.hu
Tel.: +36 1 707 6726

II. Az Adatkezelő Honlapján végzett adatkezelési tevékenységeinek meghatározása

Előfordulhat, hogy az Ön adatait az Adatkezelő több célból, különböző jogalapon is kezeli [pl.: szerződés teljesítése, kötelező jogszabályai előírások teljesítése, hírlevél küldése].

Adatkezelő semmilyen esetben nem kezel és gyűjt különleges személyes adatokat (faji eredetre, etnikai származásra, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, szexuális irányultságra, egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat, továbbá az egyedi azonosítást célzó genetikai és biometrikus adatok). 16. életévüket be nem töltött gyermekek esetén nevükben a törvényes képviselőjük jogosult a személyes adatok és kezelésükhöz történő hozzájárulás megadására.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

1. Szerződés megkötése (megrendelés leadása, feldolgozása)

A kezelt személyes adatok: név, lakcím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám), e-mail cím, valamint szállítási cím és számlázási cím, ha azok a lakcímtől eltérőek
Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában, a személyes adat szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele, a személyes adatok megadása nélkül a Webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja] és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény (továbbiakban „Ekertv.”) 13/A. § (1) bekezdése
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai

2. Szerződés teljesítése

2.1. Szállítás

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, szállítási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám), telefonszám
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék(ek) kézbesítése
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai és adatfeldolgozóként a Magyar Posta Zrt.

2.2. Fizetés

A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, vételár összege, az IP cím, bankkártyás fizetés esetén a fizetési tranzakció dátuma és időpontja, míg utánvéttel történő fizetés esetén az átvétel és fizetés időpontja
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítése és annak dokumentálása
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], Ekertv. 13/A. § (1-2) bekezdések
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre
Adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő illetékes munkatársai és a bankkártyás fizetések során adatfeldolgozóként közreműködik: CIB Bank Zrt.

A bankkártyára vonatkozó információkat az Adatkezelő nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Az adatkezelő ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevői megrendelés során az Adatkezelő részére megadott vevői adatokat.

3. Számlázás

A kezelt személyes adatok: név, lakcím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám), megrendelés, szállítás és fizetés időpontja és helye
Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés], , Ekertv. 13/A. § (1-2) bekezdések
Az adatkezelés időtartama: 8 év
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai és adatfeldolgozóként: Petrocz Judit könyvelő (8000 Székesfehérvár, Kodolányi út 4. 5/1.)

4. Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén

A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.
Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés)
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai

5. Kapcsolatfelvétel

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok
Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja]
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása nélkül is törli a személyes adatokat azok megadásától számított 1 év elteltével.
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai

6. Szavatossági jogok érvényesítése

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, érvényesített szavatossági jog leírása
Az adatkezelés célja: vevőket jogszabály alapján megillető szavatossági igények kezelésének, érvényesítésének biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja]
Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai

7. Regisztráció

A kezelt személyes adatok: felhasználónév, jelszó, e-mail cím
Az adatkezelés célja: regisztrált felhasználóknak a Webáruházban történő vásárlás kényelmesebbé tétele
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja]
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A felhasználók bármikor kérhetik a regisztrációjuk törlését az Adatkezelőtől, aki köteles azt haladéktalanul teljesíteni azzal, hogy amennyiben a törlési kérelem egy folyamatban lévő megrendelés teljesítése közben érkezik, úgy az Adatkezelő a törlési kérelemnek a megrendelés teljesítését követően tesz eleget. A Webáruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
Adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelő illetékes munkatársai

 

Egyéb

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén található és általa működtetett és tulajdonolt szerveren tárolja, illetve a Honlapon keresztül közölt adatok vonatkozásában a Sybell Informatika Kft. (székhely: H-1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.) tárhely-szolgáltatását veszi igénybe.

Adatkezelő az adatkezelést főként Magyarország területén végzi. Előfordulhat, hogy az adatkezelés bizonyos elemei Svájcban valósulnak meg, Svájc tekintetében a GDPR rendelkezéseivel összhangban az adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján történik (2000/518/EK Bizottsági határozat 2000.07.26.). Ezen kívül az Adatkezelő személyes adatokat az Unión (EU vagy EGT tagállamok) kívülre nem továbbít.

III. A Honlapon használt sütik

A süti (cookie) egy kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik

Az adatkezelés célja és időtartama: a Honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek [Ekertv. 13/A. § (3) bekezdés]

Sütik által kezelt adatok: A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a látogató eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A látogató személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Teljesítményt biztosító sütik

Információkat gyűjtenek a látogatóknak a Honlapon, Webáruházon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek a sütik harmadik fél alkalmazásai: Google Analytics.

Az adatkezelés célja és időtartama: Ezen sütik adatkezelésének célja a Honlap Szolgáltató általi elemzése, az információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Ezen sütik adatkezelésének időtartama 24 óra (_gid) illetve 2 év (_ga).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja]. Amennyiben a látogató nem engedélyezi a teljesítményt biztosító sütik alkalmazását, úgy az nem befolyásolja a Honlap, Webáruház általuk történő látogatását, használatát. A sütik által gyűjtött adatok nem alkalmasak a látogatók azonosítására.

A Honlapra történő első belépéskor a képernyő alsó részén megjelenik egy ablak, amelyben a Honlap látogatói tájékoztatást kapnak a Honlap és a Webáruház süti használatáról. A sütik használata a felugró ablakban megjelenő elfogadás gombra kattintva engedélyezhető.

Amennyiben a honlapon más, új típusú süti(k) használatára kerül sor, akkor azokról a látogatók a Honlap következő felkeresésekor értesülnek újabb felugró ablak útján, ahol azokat el tudják fogadni.

A sütik törléséről, kezeléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:

IV. A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa arról kezeli-e személyes adatait és ha igen akkor adjon tájékoztatást az általa folytatott adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens(ek) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá a személyes adatainak továbbítása esetén arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi az Ön részére.

b) Helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, ha a kezelt adatok a valóságnak nem felelnek meg, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) Törlés (elfeledtetéshez) való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • Ön az érintett az személyes adatok törlését kéri;
 • a kezelt adatok hiányosak vagy tévesek és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 25 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

A törlés iránti kérelem kizárólag a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály alapján elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelésére a törlési kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6. § alapján, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges.

d) Zároláshoz való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

e) Adatok hordozhatóságához való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kézhezvételt követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

f) Tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatja Önt. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

V. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.